K.V.K.K

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda “CARAMELL BEBE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş” olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla belirtilen Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme yapmaktayız.

Kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfeden bir kurum olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin yalnızca gerekli amaç kapsamında ve gerekli süre kadar işlemekte ve bu süre içerisinde de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehber ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaya ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz.

İş bu bilgilendirme metni, şirketimiz tarafından vatandaşlarımızın kişisel verilerinin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Kurumumuz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

Tanımlar ve Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

KVKK 4. Maddesinde belirtilen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Kurum tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz;

 • Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Caramell.com.tr Web Sitesini daha kolay kullanılır hale getirmek,
 • İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İşin bir parçası olarak müşterilerle ve başkalarıyla iletişim kurmak,
 • Müşterilere hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak,
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları, Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,
 • Müşterilere özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması, Veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası. Amaçları ile , KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde bahsedilen kişisel verileri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz:

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şirketimiz faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kurumumuz KVKK'da belirtilen düzenlemelere uygun bir şekilde kişisel verileriniz mevzuata uygun bir biçimde yurt dışına aktarılabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için tedbirler alınır.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, Caramell Bebe ortaklarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şubelerine, işletmelerine, Caramell Bebe’nin her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, sosyal medya paylaşım sitelerine ve Caramell Bebe’nin hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişiye, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kurumlara ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, kurumumuz tarafından diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Kanun (KVKK) yönetmeliklerin öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması gerektiği durumlarda kanun ve yönetmelikte öngörülen sınırlamalara uygun davranılmasına gerekli özen gösterilmektedir.

Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, Web Sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, yazılımlarımız, mobil iletişim kanallarımız, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından toplama yöntemine ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.caramell.com.tr internet sitemizde bulabilirsiniz.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Kuruma başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Bizimle iletişime geçebilirsiniz. 6698 KVKK kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı olması durumunda kimliğinizi doğrulayıcı belgeleriniz ve talebinizi bildiren dilekçeniz ile şirket adresimize bizzat elden, www.caramell.com.tr adresinden iletişim sekmesini tuşlayarak karşınıza çıkacak formu doldurarak veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak sureti ile Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız şirketimiz tarafından yapılacak incelemelere ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.